മലയാളം (ഇന്ത്യ)
1989 2015 2019 2020 2021


5,088 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 20/2/2021

പ്രിയ മക്കളെ, വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളെ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ പിശാച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. സത്യത്തോടുള്ള സ്നേഹം എന്നത് ദൈവജനത്തിനുള്ള വിജയത്തിൻ്റെ ഉറപ്പാകുന്നു. നിങ്ങൾ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുക. എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കും. അവർ തിരുസഭയിൽ വിയോജിപ്പു വിതയ്ക്കുകയും, എന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ വേദനയുടെ കയ്പേറിയ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പിന്തിരിയരുത്. കർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ളവൻ ഒരിക്കലും പരാജയത്തിന്റെ ഭാരം അനുഭവിക്കുകയില്ല. മഹാ പീഡനങ്ങളുടെ കാലത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പാതയിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ല. എന്റെ ഈശോ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണ്! ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,066 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 1/1/2021

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനും, കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനുള്ള ഉചിതമായ സമയം ഇപ്പോഴാകുന്നു എന്നു പറയുവാനുമാണ്, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും വന്നത്. യഥാർത്ഥ സഭയും വ്യാജ സഭയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം രൂക്ഷമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈശോയോടൊപ്പം ആയിരിക്കുക. വിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള വേദനയുടെ സമയം നോക്കിക്കാണുക. ഒന്നും എളുപ്പമാകില്ല, എങ്കിലും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തരായി തുടരുന്നവർക്ക് നീതിമാന്മാരുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥവും ധീരവുമായ സാക്ഷ്യത്തിനായി എന്റെ കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിലും പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും നിങ്ങൾ ശക്തി തേടുക. എന്റെ അപേക്ഷകൾക്കു നിങ്ങൾ ചെവി തരിക, എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വഴിയും, സത്യവും, ജീവനുമായവനിലേക്കു നിങ്ങളെ നയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുരിശില്ലാതെ വിജയമില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ എനിക്കു തരിക. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കുകയും, സുരക്ഷിതമായ പാതയിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്നുള്ളവരാകുക. നിങ്ങളെ അഗാധത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ, വ്യാജ പ്രബോധനങ്ങളുടെ അഴുക്കിനെ, നിങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റേതാണ്, നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുകയും, ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ മാത്രമാകുന്നു. എന്തുതന്നെ സംഭവിച്ചാലും, നിങ്ങൾ എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ പ്രബോധനത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുക. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.


5,065 – സമാധാനത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം, ലഭിച്ചത് 31/12/2020

പ്രിയ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാതാവാകുന്നു, ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമാകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, എന്തെന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വേദനാജനകമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു വലിയ തകർച്ച (കപ്പൽഛേദം) ഉണ്ടാകും. മഹാനൗക സുരക്ഷിതമായ താവളത്തിൽനിന്നും അകന്നു പോകും, എങ്കിലും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ കൈവിടുകയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വിജയം നീതിമാന്മാരിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ധൈര്യമായിരിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു പരാജയവും ഉണ്ടാകില്ല. സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്റെ ഈശോയുടെ സഭയെ നയിക്കും. വ്യാജ സഭ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ്. സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോ‌ധത്തിൽ മുന്നേറുക. എന്റെ ഈശോയോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങൾ നിരാശരാകരുത്. ഇന്നേ ദിവസം പരമപരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന (നൽകുന്ന) സന്ദേശം ഇതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊത്ത് ചേരാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചതിനു നന്ദി. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നു. ആമേൻ. സമാധാനത്തിൽ ആയിരിക്കുക.

TV Apelos Urgentes

Agenda do Pedro Régis

Ver mais Eventos ...

Buscar no site:

Curta a página no Facebook:

Se inscreva no YouTube:

Loja Virtual:

Clique para comprar artigos religiosos.
Fazer download do Aplicativo Android

Menu


അടിയന്തര അപ്പീലുകൾ

സമാധാനത്തിന്റെ രാഞ്ജിയായ നമ്മുടെ അമ്മ
അങ്കുറ, ബഹിയ, ബ്രസീൽ

Ajude

Torne-se Sócio Contribuinte

Clique aqui

Doação

Faça seu depósito:
Banco Bradesco

Agência:
236
Conta Corrente:
23792-2

Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ : 01.822.669/0001-21


International:
Código IBAN:
BR08 6074 6948 0023 6000 0237 922C 1

Código SWIFT:
BBDEBRSPSPO


Doação
Faça seu depósito:
BB - Banco do Brasil

Agência:
3459-2
Conta Corrente:
211279-5

Favorecido: Associação Nossa Senhora de Anguera
CNPJ: 01.822.669/0001-21